Pensioen

Pensioen (ouderdomspensioen)

Pensioen is een van het leven afhankelijke periodieke uitkering, die voortvloeit uit een dienstbetrekking ter verzorging van de werknemer bij ouderdom en arbeidsongeschiktheid en van de echtgenote en (minderjarige) kinderen bij overlijden van de werknemer.

Opbouw pensioen

pensioen Normaliter bent u verplicht deel te nemen aan een pensioenregeling. Hoeveel u opbouwt hangt af van de pensioenregeling. De meeste pensioenregelingen zijn gebaseerd op salaris en dienstjaren. Ieder jaar bouwt u een bepaalde percentage van uw bruto salaris of een bepaald bedrag aan pensioen op.
Gebruikelijk is dat zowel de werkgever als de werknemer pensioenpremies betalen. Jaarlijks ontvangt iedere deelnemer een pensioenoverzicht met de opgebouwde pensioenen.

Hoogte pensioen

De hoogte van het uiteindelijke pensioen is afhankelijk van de pensioenregeling en van het aantal gewerkte jaren. Bij een z.g. eindloonregeling bouwt u normaliter meer op dan bij een middelloonregeling.

Als uw uiteindelijke pensioen plus AOW 70% van uw laatste salaris of meer bedraagt dan is het tegenwoordig ideaal. De meeste werknemers halen dit niet.

Eén van de manieren om een pensioentekort aan te vullen is het afsluiten van een lijfrenteverzekering.

Partnerpensioen

Een pensioenregeling biedt ook een verzekering tegen overlijden van de deelnemer. Het weduwen- of weduwnaarspensioen of partnerpensioen is een levenslang pensioen dat ingaat bij overlijden van de deelnemer. Vaak is de hoogte hiervan 70% van het ouderdomspensioen.
In de privésfeer kunt u ook voorzieningen treffen voor uw partner. U kunt bijvoorbeeld een lijfrente of u een ander soort levensverzekering afsluiten.

Waardeoverdracht

Sinds 1994 is in de Pensioen en Spaarfondsenwet (PSW) geregeld dat de nieuwe werkgever uw verzoek tot waardeoverdracht moet inwilligen. Waardeoverdracht is het overhevelen van uw pensioenrechten naar uw nieuwe werkgever danwel nieuwe pensioenfonds. Opgemerkt wordt dat aansluitende dienstverband niet noodzakelijk is.

Wisselt u van baan en uw nieuwe werkgever is aangelosten bij een andere pensioenfonds, raadpleeg dan een pensioenadviseur of waardeoverdracht zinvol is.

Stamrecht en pensioen

Ontvangt u binnenkort een goudenhanddruk dat is het wellicht verstandig om het kapitaal aan te wenden om uw pensioen aan te vullen. U kunt ook een gedeelte van het goudenhanddruk kapitaal benutten voor uw oude dag. Meer info over goudenhanddruk.